Rekrutacja na rok 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:
a) urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)
b) dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
3. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
4. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
5. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
6. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
– Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.
– Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
– Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.3 Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych
-Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Jeśli rodzice chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji
Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
– wprowadzisz dane dziecka do systemu,
– wydrukujesz wniosek,
– złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
– prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
– szkoła zatwierdzi wniosek
[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

Złożenie wniosku
1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.
2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
a) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:
– wypełnij wniosek,
– dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,
– podpisz wniosek profilem zaufanym.
b) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru.
W tym celu:
– wypełnij wniosek w systemie,
– wydrukuj wypełniony wniosek,
– podpisz wniosek,
– zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
c) Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:
– wydrukuj wniosek i wypełnij go,
– podpisz wniosek,
– zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
– informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.
[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.
[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku
5. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym
6. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
a) zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
b) następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne
1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.
[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:
– skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
– wystąpić o nie do instytucji publicznych,
– zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
4. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
5. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:
a) jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny dziecka;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
b. jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
– dzieci uzyskają równorzędne wyniki,
– przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca, na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego
1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
2. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
– pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,
lub
– elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
4. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
2. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:
– ogólnodostępnych,
– integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:
1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
a. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny
lub
b. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
3. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
a. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,
lub
b. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
5. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZED M. ST. WARSZAWĘ NA ROK SZKOLNY 2024/2025
KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Przykładowy wniosek do komisji rekrutacyjnej z prośbą o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Serdecznie zapraszamy Państwa na wirtualny spacer
po naszym przedszkolu!

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
ROZMIAR CZCIONKI
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Ok