DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji
Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.przedszkole340.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo;
• brak audiodeskrypcji;
• brak powiększenia kursora;
• brak rozbudowanej struktury nagłówków;
• niektóre informacje w postaci artykułów lub załączników zostały opublikowane przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Strona posiada następujące ułatwienia:
• możliwość zmiany wielkości i czytelności czcionki na stronie;
• możliwość odwrócenia kolorów, zastosowania szarości;
• nawigacja klawiaturą;
• możliwość podświetlenia i podkreślenia linków;
• możliwość usunięcia animacji ze strony;
• możliwość usunięcia ostylowania strony.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Urszula Mirowska
e-mail: p340@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 847-63-67

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe:
Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”
ul. Bogusławskiego 8a, 01 – 923 Warszawa
1. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
2. Przy wejściu głównym do przedszkola jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi otwierane ręcznie po pokonaniu kontroli dostępu – przy furtce i przy wejściu głównym videodomofon.
3. Szklane drzwi przedszkola oznaczone są pasami kontrastującymi.
4. W budynku dostępna jest winda. Nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
5. W przedszkolu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem przedszkola znajdują się miejsca parkingowe, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wstępu jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
7. W budynku znajdują się dwie przenośne pętle indukcyjne zgodne z normą PN-EN 60118-4.
8. Przedszkole umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego jako alternatywnej formy komunikacji (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania).
9. Przedszkole wyposażone jest w specjalistyczny materac do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

ROZMIAR CZCIONKI
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Ok