Rekrutacja na rok 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

WAŻNE!!! AKTUALIZACJA!!!

ZMIANY TERMINÓW REKRUTACJI

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021

 

Do 23 kwietnia przedłużono etap składania wniosków o przyjęcie do przedszkola.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych:

 

 • elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres przedszkola p340@edu.um.warszawa.pl

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione
w rekrutacji.

 • Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola
  i włożyć do oznakowanego pojemnika w zaklejonej kopercie.

Dokumentacja papierowa powinna zawierać podpisany wniosek i dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie mail.

UWAGA:

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostaną sprawdzone w ciągu kilku dni.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

UWAGA!!!

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę „Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

 Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców!!!

UWAGA!!! ZMIANY SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKU I DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z #koronawirus:

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

WERSJA ANGIELSKA KOMUNIKATU:

!! Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the „Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab („Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

WERSJA UKRAIŃSKA KOMUNIKATU:

!! Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв’язку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

WERSJA WIETNAMSKA KOMUNIKATU:

1. Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:
1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel

2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử
Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

2. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

Prosimy o zapoznanie się i bezwzględne stosowanie się do zaleceń Biura Edukacji odnośnie składania wniosków.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa należy:

 1. Dezynfekować ręce przy wejściu do przedszkola. Pozostawić okrycie wierzchnie
  w szatni, zabezpieczyć obuwie (ewentualnie zdjąć obuwie).
 2. Zachować bezpieczną odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem przyjmującym wniosek a interesantem.
 3. Składać wnioski i dokumenty potwierdzające kryteria w zamkniętych kopertach do wyznaczonego pojemnika.
  Zwrócić uwagę, by dokumentacja dołączona do wniosku była kompletna, odpowiednio podpisana.

UWAGA:

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 ,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są :

 •  na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Link do strony poniżej:

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Prosimy o śledzenie na bieżąco stron.

Dni otwarte w Przedszkolu nr 340 „Kasztanowego Ludka”:
20.02.2020r. w godzinach 9.30-11.30 oraz 15.30-16.30
– 27.02.2020r. w godzinach 9.30-11.30 oraz 15.30-16.30
– 28.02.2020r. w godzinach 9.30-11.30

DNI OTWARTE W BIELAŃSKICH  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021

Druk deklaracji potwierdzenia kontynuowania wychowania w Przedszkolu nr 340:

deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego

UWAGA! HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH ULEGŁ ZMIANIE!!!

PONIŻEJ ZAKTUALIZOWANA TABELA

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW